FlexyFit

FlexyFit

Политика на поверителност на личните данни при ползване на уебсайта на АСАНА ФИТ – FlexyFit.bg ,включената в него платформа FlexyFit и мобилното приложение FlexyFit.

 

Добре дошли на уебсайта FlexyFit.bg

АСАНА ФИТ ЕООД, ЕИК: 206869748 (АСАНА ФИТ) е българско юридическо лице – търговец, регистрирано в съответствие с Българското законодателство.

В качеството си на администратор на лични данни, АСАНА ФИТ осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Следвайки изискванията, дружеството събира данни подходящи, свързани с и ограничени до необходимите за осъществяване на дейностите и целите, за които се предоставят и обработват, като ги пази отговорно, добросъвестно и законосъобразно. Обработката на личните данни не води до дискриминация по никакъв признак. 

Лични данни е всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, чрез един или повече специфични признаци. Защитата на физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни е основно тяхно право, гарантирано от закона. Това право не е абсолютно.

Настоящите Общи Условия представляват правно съглашение относно условията, при които се предоставят услугите на АСАНА ФИТ, ползването на уебсайта FlexyFit.bg, включената в него платформа FlexyFit и мобилното приложение FlexiFit (заедно наричани по-надолу “Платформата”), собственост на АСАНА ФИТ, както и приемане на политиката на поверителност на личните данни на АСАНА ФИТ – правилата за събиране, обработване и защита на личните данни и използването на бисквитки (cookies).

Политиката за поверителност на личните данни е неразделна част от Общите условия за ползване на Платформата. АСАНА ФИТ има право да ги актуализира без предварително уведомяване. Актуалната версия винаги ще бъде достъпна на Уебсайта, с посочена дата на последната актуализация. Във връзка с услугите, които предоставяме, Платформата използва „бисквитки“ съгласно Правилата за „бисквитки“ („cookies“), описани по-долу.

При ползване на услугите и ресурсите на уебсайта Платформата, потребителите декларират, че са запознати и съгласни с Общите условия, приемат политиката на поверителност на личните данни и се ангажират своевременно да уведомят дружеството при промяна на предоставените лични данни, с цел да могат да бъдат поддържани в актуален вид. За да се регистрирате в платформата е необходимо да потвърдите, че сте пълнолетен. В случай, че регистрацията е за непълнолетен или малолетен, тя следва да се направи от законния му представител, който потвърждава съгласие за обработката на предоставените лични данни и за регистрация на непълнолетното/малолетното лице в сайта, както и че това лице е запознато с общите условия и правила за използването на сайта и платформата. 

При регистрация, Вие декларирате истинността на попълнените данни. АСАНА ФИТ не носи никаква отговорност в случай на несъответствие или разминаване между подадената от потребителите информация и действителното положение. Дружеството не може да бъде държано отговорно за каквито и да било вреди, настъпили вследствие на несъответствие или разминаване на декларираните данни с действителното правно положение.

С предоставянето на Вашите лични данни, Вие декларирате, че:

предоставяте своите лични данни доброволно и по собствено желание, респективно предоставяте данните на непълнолетно/малолетно лице в качеството Ви на родител или настойник;

давате съгласие предоставените от Вас лични данни да бъдат съхранявани и обработвани от АСАНА ФИТ съгласно настоящите условия и разпоредбите на действащото законодателство;

давате своето съгласие да ви изпращаме съобщения относно дейността на АСАНА ФИТ,  освен ако изрично не изразите несъгласие за това.

В случай, че предоставите неистинска, неточна, неактуална или непълна информация, АСАНА ФИТ има право да не активира регистрацията Ви или да изтрие вече активираната такава.

АСАНА ФИТ има право да спре и/или изтрие регистрацията Ви, ако има съмнения в недобросъвестно използване на уебсайта и/или платформата, както и да поиска допълнителна информация от Вас.

Ограничения:

Нито една част от тази Платформа не може да бъде копирана по електронен или друг начин и използвана по какъвто и да е начин от трети лица, освен с изричното съгласие на АСАНА ФИТ.

Всички авторски права върху съдържанието на Платформата, части от него, и самият дизайн на Уебсайта (доколкото всяко от тях представлява произведение по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права), принадлежат на АСАНА ФИТ, отстъпени са на АСАНА ФИТ от съответния правопритежател, или принадлежат на трети лица, автори на съответните произведения. АСАНА ФИТ не носи отговорност за съдържанието на външни сайтове, към които има препратки, поставени на уебсайта FlexyFit.bg.

С приемане на настоящите Общи условия за ползване се съгласявате, че:

– нямате право да възпроизвеждате (чрез разпечатване, запазване върху носител или по друг начин), разпространявате, излъчвате, променяте по какъвто и да е начин, както и по друг начин да използвате материали, включени в тази Платформа, освен по начините, допустими съгласно Общите условия. Тези ограничения важат за целите материали или за части от тях.

– нямате право да премахвате от материалите, копирани или разпечатани от този уебсайт, предупредителните указания за авторско право, търговските марки или друга интелектуална собственост, съдържаща се в оригинала.

– снимки, материали или части от материали от съдържанието на уебсайта FlexyFit.bg могат да бъдат цитирани или използвани само след изрично писмено съгласие, дадено от АСАНА ФИТ.

Посещаването на Платформата с автоматични средства (напр. чрез използване на „паяци” или „автоматични ботове” с цел системно извличане на информация за него или с цел функционално свързване на Съдържанието на Платформата към друг уебсайт не е разрешено.

Забранено е поставянето на хипервръзка по такъв начин, че интернет потребителят да вижда Уебсайта в рамките на друг уебсайт.

АСАНА ФИТ не носи отговорност за никакви вреди, загуби, щети или разходи, преки, странични, последващи, специални или типични повреди, произтичащи от използването на Уебсайта.

АСАНА ФИТ не носи отговорност за никакви повреди на Вашето компютърно оборудване или друго устройства (мобилен телефон, таблет и др.) или заразяването му с вируси вследствие на достъп, използване или разглеждане на Уебсайта или използването на Съдържанието му. Вие използвате и разглеждате уебсайта FlexyFit.bg на Ваша собствена отговорност. Използването на материалите, информацията и платформата е по Ваше собствено усмотрение и на Ваша отговорност.

АСАНА ФИТ полага грижи и отговорност при създаването на съдържанието и точността на информацията, показана на Платформата FlexyFit. Въпреки това, АСАНА ФИТ не дава гаранция, че Платформата и информацията в нея ще отговарят на изискванията на потребителя, че използването на Уебсайта ще бъде непрекъснато, навременно, сигурно или без появата на грешки; АСАНА ФИТ не дава никакви гаранции за резултатите, които могат да бъдат получени от използването на Платформата. Вие поемате всички отговорности, произтичащи от Вашето използване на Платформатаили услугите, в т.ч. всякакъв риск за увреждане или погиване на ваше имущество или такова на трети лица, както и всякакъв риск за контузия или друго временно или трайно увреждане на вашето здраве, включително смърт. Вие поемате задължението да компенсирате АСАНА ФИТ за понесени загуби, вреди или каквато и да било отговорност спрямо трети лица, както и за всяка претенция или процесуални действия, които бъдат или заплашват да бъдат предприети спрямо АСАНА ФИТ във връзка с Вашето използване на Платформата или услугите.

Информация относно Администратора на лични данни и длъжностното лице по защита на личните данни:

Наименование: АСАНА ФИТ ЕООД, ЕИК: 206869748

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Метличина поляна“ № 18, ет. 1, ап. 1

E-mail: info@flexyfit.bg

 

Информация относно компетентния надзорен орган:

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Email: kzld@government.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Какви данни обработваме и как ги получаваме?

 1. Когато използвате Платформата FlexyFit, ние получаваме информация, която Вашият браузър изпраща като „системни данни” под формата на информационен протокол. . Тази информация се използва единствено за статистически цели, да се измерва активността и посещаемостта на интернет страницата ни, както и за да се подобри навигирането от потребителя. В този смисъл данните, биват събирани на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, пар. 1, б. (е) от Общия регламент относно защитата на данните. Могат да включват:

Уеб страницата, която ви е препратила към нас

IP-адрес

дата и продължителност на достъпа

посетените страници

тип устройство

версия на браузъра и операционната система, и други статистически данни.

 

 1. Когато направите регистрация в Платформата, ние получаваме предоставените от Вас лични данни на основание Вашето изрично съгласие и ги обработваме за целите, за които са предоставени. Част от тези данни могат да влизат в категорията на т.нар. “чувствителни“ лични данни (напр. данни, свързани със здравословното състояние). Ние събираме „чувствителни“ лични данни, само когато има ясна причина за това – пряко свързана с дейността ни и с целта, за която ни ги предоставяте, като ги ограничаваме по обхват само до тези, без които съответната услуга би била невъзможна за изпълнение.

 

 1. За да функционира правилно нашиата Платформа и за да подобряваме постоянно качеството на предлаганите услуги, ние използваме следните програми и уеб решения, които биха могли да получат достъп до Вашия IP адрес и анализират Вашето поведение при престоя на уебстраницата без това да Ви идентифицира като физическо лице: Google Analytics, различни WordPress plugins, Google Webmaster tools, Hotjar heatmap, Facebook, Twitter. В случай, че не сте съгласни с тези условия, не е възможно да използвате нашия сайт пълноценно.

 

Използваме услугата Google Analytics на Google Inc. („Google“), посредством която се събира и обработва информация за Вашето местоположение и друга техническа информация, свързана с посещението Ви на уебсайта FlexyFit.bg. За тази цел използваме „бисквитките“, описани по-долу и за повече информация можете да видите Общите условия и Политиката за поверителност на Google.

 

Използваме Facebook Pixel – инструмент, управляван от Facebook Inc., с цел анализ, оптимизиране и икономическа експлоатация на Уебсайта. Събраните с помощта на Facebook Pixel данни са анонимни за нас и не ни предоставят никаква информация за самоличността на потребителите. Facebook ги съхранява и обработва, така че да е възможна връзка със съответния потребителски профил. За повече информация можете да се запознаете се с Политиката за поверителност на Facebook, където можете да намерите повече информация за използването на Facebook Pixel.

 

Когато посещавате уебсайта FlexyFit.bg, нашият доставчик на хостинг услуги СуперХостинг.БГ събира данни за използвания от Вас IP адрес. СуперХостинг.БГ обработва за нас тези данни с цел подобряване на сигурността на услугата и статистически и маркетингови проучвания. Подробности можете да намерите в Информацията за поверителност на СуперХостинг.БГ.

 

Правила относно „Бисквитките“ (“Cookies”)

С цел да осигурим оптимално потребителско изживяване по време на престоя Ви на нашата Платформа, АСАНА ФИТ използва „бисквитки” (включително във връзка с услугите, предоставяни от Google Analytics, и Facebook Pixel, описани по-горе), за да получи определена потребителска информация относно това как и кога са разгледани определени раздели на Уебсайта ни, както и колко хора са ги посетили. Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате Палтформата ни и позволяват Вашите действия и предпочитания да бъдат запаметени за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате Платформата ни или преминавате от една страница към друга. Информацията, съхранена в който и да е такъв файл в рамките на интернет страницата, се отнася само до техническото използване на интернет страницата.

Нашата Платформа използва следните видове „бисквитки“:

Строго необходими – те правят работата на Платформата ни възможна, като подпомагат основни функции от рода на навигацията между страниците и достъпа до защитените части на Платформата. Нашата Платформа не може да работи правилно без тези “бисквитки” и те се активират автоматично (т. е. преди да сте натиснали бутона „Разбрах“).

Функционални – те дават възможност на Платформата да запомня информация, която променя начина, по който той се държи или изглежда, като например езиковите ви предпочитания, и др. С отказа си от тези „бисквитки“ е възможно да нямате достъп до пълната информация в Платформата.

Маркетингови – те се използват за проследяване на посетителите между отделни сайтове, като целта им е показването на реклами, които имат отношение към индивидуалния потребител и са привлекателни за него.

„Бисквитки“ от трети страни: Google, Facebook, Youtube, Vimeo и други могат да поставят „бисквитки“ за споделяне на съдържание в социалните мрежи или за изготвяне на статистики за достъпа. Наличието, броят и статусът на „бисквитките“ може да зависи от начина, по който използвате съответните платформи преди или по време на посещението си на Платформата. За повече информация, запознайте се с политиката на съответния уебсайт относно „бисквитките“ за социалните мрежи.

С кликване върху бутона „Разбрах“ в банера на „бисквитките“ или с продължаването напред в нашата Платформа, без да променяте настройките на браузъра си, вие се съгласявате с употребата на бисквитки. Вие приемате използването на всички „бисквитки“, включително, но не само за целите на Google Analytics и Facebook Pixel, както е описано по-горе.

Можете по всяко време да настроите браузъра си да откаже, премахне или блокира „бисквитки”, които са запазени на вашия компютър или да ви покаже, когато се генерира „бисквитка”, без това да засяга ползването на повечето от функциите на Платформата. За повече информация относно „бисквитките”, можете да посетите www.allaboutcookies.org.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на личните данни

 1. Основание за събиране, обработване и съхраняване на личните данни от АСАНА ФИТ:

1.1. Регистрация и управление на личен профил в уебсайта и платформата;

1.2. Създаване и реализиране на информационни кампании;

1.3. Писане на коментари, съобщения, уведомления.

1.4. Заплащане за получени услуги.

 

 1. АСАНА ФИТ събира и обработва личните данни на основание чл.  4, ал. 1, т. 1, 2 , 3, 4 и 5 от Закона за защита на личните данни и по-конкретно въз основа на:

2.1. Изрично получено съгласие;

2.2. Изпълнение на задължения по договор;

2.3. Регистрация в уебсайта и платформата;

2.4. Спазване на законово задължение;

2.5. За целите на легитимния интерес на АСАНА ФИТ.

 

 1. АСАНА ФИТ събира и обработва предоставените лични данни за целите на предоставянето им, включително за следните цели:

3.1. счетоводни цели;

3.2. статистически цели;

3.3. защита на информационната сигурност;

3.4. обезпечаване на изпълнението на договор;

3.5. разрешаване на спорове.

 

 1. АСАНА ФИТ следва следните принципи при обработката на личните данни:

4.1. законност и добросъвестност;

4.2. определеност на целите на обработката;

4.3. съотносимост с целите на обработката;

4.4. точност и актуалност;

4.5. съгласие за обработка на данните.

 

За какви цели използваме получените данни:

За обработване на Вашите регистрации;

За отговор на Ваши запитвания;

За персонализиране на комуникацията с Вас;

За обезпечаване на изпълнението на договор;

За изпращане на информация за различни функционалности на нашата Страница или новини относно АСАНА ФИТ;

За оптимизиране или подобряване на нашите инициативи и дейности;

За целите на проучвания и развитие на нашата дейност;

За редакционни цели при изготвяне на публикации, свързани с дейността на АСАНА ФИТ;

За целите на разкриване, разследване и предотвратяване на действия, които могат да са в нарушение на политиките ни, или да са незаконни;

за да бъдат защитени Ваши жизненоважни интереси или такива на друго физическо лице;

За разработване на нови проекти, програми и дейности;

За изпълнението на задачи от обществен интерес;

За вътрешни административни цели;

За целите на легитимните интереси на АСАНА ФИТ или на трета страна;

За защита на информационната сигурност;

За статистически цели;

За разрешаване на спорове

За счетоводни цели, както и такива, свързани с данъчното, осигурителното, наказателното или друго законодателство.

Срок на съхранение на вашата информация

АСАНА ФИТ съхранява личните данни за срок от 3 до 8 години, според основанието им за събиране и според срока, който е необходим за изпълнение на конкретната цел, за която се обработват, включително за целите на удовлетворяването на законови, счетоводни или отчетни изисквания.

За да определим подходящия период за съхранение, ние имаме предвид:

обема, естеството и чувствителността на личните данни;

потенциалния риск от вреди от неразрешено използване или разкриване на личните данни;

целите, за които се обработват и дали тези цели могат да се постигнат чрез други средства;

приложимите законови изисквания.

АСАНА ФИТ има право, без необходимост от допълнително уведомяване или изискване на съгласие да продължи да обработва, използва и съхранява, включително и да предоставя на трети лица, събираните данни и след изтичането на определения период във вид непозволяващ идентифицирането на потребителите.

В случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договор, с оглед легитимни интереси на АСАНА ФИТ или друга причина, е допустимо удължаване, при условие, че няма постъпило искане за заличаване на данните.

АСАНА ФИТ съхранява личните данни, които е задължена да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля определения от дружеството срок.

След изтичането на определения срок, АСАНА ФИТ полага необходимите грижи да изтрие и унищожи своевременно всички данни.

Предаване на личните данни за обработване

АСАНА ФИТ може по собствена преценка да предава част или всички лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

АСАНА ФИТ уведомява в случай на намерение да предаде част или всички лични данни на трети държави или международни организации.

Възможно е да споделим личните Ви данни със следните страни:

 • Доставчици на услуги, които предоставят ИТ услуги и системна администрация;
 • Професионални консултанти, включително адвокати, банкери, одитори и застрахователи;
 • Правителствени органи, които изискват от нас да докладваме за процесите по обработка;

Ние изискваме от всички трети страни, на които прехвърляме Вашите данни да спазват сигурността на личните Ви данни и да ги третират съгласно закона. Третите страни могат да обработват личните Ви данни само за конкретно определени цели и в съответствие с нашите указания.

Сигурност на информацията

АСАНА ФИТ прилага технически и организационни мерки, които да осигуряват необходимото ниво на защита на личните данни от случайно или незаконно унищожаване, от загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

За да защитим сигурността на информацията Ви по време на предаването, използваме софтуер Secure Sockets Layer (SSL), който криптира информацията, която въвеждате.

Информацията се съхранява на защитен криптиран сървър и е достъпна само за определени оправомощени от АСАНА ФИТ лица.

Финансова информация за потребителите не попада в базата данни на АСАНА ФИТ, а се предава директно към съответните системи за онлайн разплащания

Имаме процедура за справяне при съмнение за изтичане на информация на личните Ви данни и ще Ви уведомим, както и съответните регулатори, относно подобен тип нарушения, ако и когато е необходимо.

Оттегляне на съгласието за обработване на личните данни

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от АСАНА ФИТ за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка, чрез искане в свободен текст, изпратено по имейл до info@flexyfit.bg.

АСАНА ФИТ може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните. Искането за оттегляне на съгласие може да се подаде само лично от лицето, чиито данни касае, независимо дали регистрацията е направена лично от него, или от трето лице с неговото съгласие.

С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви в уебсайта и/или платформата, Вашият профил ще стане неактивен и ще бъде заличен.

Моля, имайте предвид, че оттеглянето на съгласието по конкретен повод не засяга законосъобразността на обработването на Вашите лични данни на друго валидно правно основание, както и законосъобразността на обработването, въз основа на даденото съгласие, преди то да бъде оттеглено.

Право на достъп

Вие имате право да изискате и получите от АСАНА ФИТ потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с Вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но АСАНА ФИТ си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране, допълване или изтриване

Вие можете да коригирате или допълните личните данни, свързани с Вас с отправяне на искане до АСАНА ФИТ. От изключителна важност е информацията, която съхраняваме за Вас да е точна и актуална. Моля, уведомете ни, ако в някакъв момент има промяна в личната Ви информация.

Вие имате правото да поискате от АСАНА ФИТ изтриване на свързаните с Вас лични данни, а АСАНА ФИТ има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 1. личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 2. Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването им;
 3. Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 4. личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 5. личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо БОДК.

АСАНА ФИТ не е длъжно да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 1. за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 2. за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо БОДК или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 3. по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 4. за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 5. за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 

За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане до АСАНА ФИТ, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

АСАНА ФИТ не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени съдебни претенции или доказване на права.

 

Дата, от която са е сила настоящата Политика за поверителност: …………….2022 г.