FlexyFit

FlexyFit

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА FLEXYFIT.BG, ПЛАТФОРМАТА FLEXYFIT И МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ FLEXYFIT

 

Настоящите Общи условия (наричани по-долу „Общите условия“) регламентират отношенията между АСАНА ФИТ ЕООД в качеството му на собственик и администратор на уебсайта FlexyFit.bg, платформата FlexyFit, интегрирана в него и мобилното приложение FlexyFit и Потребителите на услугите, предоставяни чрез уебсайта, платформата и приложението.

 

 

  1. ПРЕДМЕТ

 

1.1. АСАНА ФИТ ЕООД предоставя на Потребителя чрез уебсайта felxifit.bg, платформата FlexyFit, интегрирана на уебсайта, и/или чрез мобилното приложение FlexyFit, стрийминг услуга за гледане на видеоклипове, както и онлайн-съдържание – статии, проучвания, съвети и др.

 

1.2. Стрийминг услугата по т.1.1 от Общите условия се състои в предоставяне на достъп (по безжичен път или по кабел или друго техническо средство, по начин позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време индивидуално избрано от потребителя), или посредством приложение (апликация) за мобилни устройства с операционна система Android, или iOS, до видеозаписи, намиращи се на компютърното устройство/устройства – сървър/сървъри. Достъпът до видеозаписите се осъществява посредством „стрийминг“ – технология, при която се извършва трансфериране на данни, (включително файлове) от сървъра/сървърите до крайното устройство на потребителя, като трансферирането е предназначено единствено да позволи визуализирането (гледането) на видеозаписите в реално време и същевременно не е предназначено за изтегляне (download), записване (save), копиране (copy), препредаване и/или използване по какъвто и да е било друг начин на видеозаписите от потребителя, получил достъпа.

 

 

  1. РЕГИСТРАЦИЯ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ. ИЗМЕНЕНИЯ.

 

2.1. Стрийминг услугата по т.1.1 от Общите условия се предоставя на Потребителя след неговата регистрация в системата на уебсайта FlexyFit.bg или чрез мобилното приложение FlexyFit. При регистрацията си Потребителят изрично декларира, че приема Общите условия.

 

2.2.1. За да може да получи стрийминг услугата по т.1.1 от Общите условия Потребителят създава свой регистрационен профил в системата на уебсайта FlexyFit.bg, посредством попълването на регистрационна форма на сайта или в мобилното приложение FlexyFit. Потребителят предоставя посочените в регистрационната форма лични данни и избира своето потребителско име и парола, посредством които ще се идентифицира в системата при получаване на услугите на уебсайта. Потребителят използва един и същ потребителски профил и в уебсайта, и в мобилното приложение.

 

2.2.2. При попълването на регистрационната форма Потребителят изрично отбелязва (чрез отбелязване с отметка в специално поле), че се е запознал с Общите условия и че приема същите, както и че е запознат с политиката за поверителност на лични данни. Регистрационната форма не може да бъде завършена и изпратена за обработка от системата без Потребителя да е направил това отбелязване.

 

2.3.1. АСАНА ФИТ ЕООД има правото по всяко време едностранно да изменя Общите условия. Измененията в Общите условия влизат в сила от деня на публикуването им на уебсайта FlexyFit.bg и незабавно стават задължителни за Потребителите. АСАНА ФИТ ЕООД се задължава да уведомява всички потребители на сайта за всяка промяна в Общите условия посредством съобщение, изпратено до адреса на електронната поща на потребителя, попълнен в регистрационната форма при регистрацията му, както и със съобщение поставено на видно място на екрана за въвеждане на потребителско име и парола от страна на регистрираните потребители.

 

2.3.2. При изменение на Общите условия по реда на предходната точка, с въвеждането на потребителското име и паролата си, респективно със зареждането на уебсайта (в случай че самият потребител е избрал потребителското му име и паролата му да се въвеждат автоматично), Потребителят декларира, че се е запознал с измененията в Общите условия и приема същите.

 

2.3.3. В случай, че Потребителят не е съгласен с направените изменения в Общите условия достъпът му до системата на уебсайта FlexyFit.bg се прекъсва автоматично. АСАНА ФИТ ЕООД се задължава да създаде техническа възможност за последващ достъп до системата на уебсайта FlexyFit.bg чрез същото потребителско име и парола, в случай че при въвеждането на потребителското име и паролата, респективно със зареждането на уебсайта (в случай че самият потребител е избрал потребителското му име и паролата му да се въвеждат автоматично) Потребителят изрази съгласие с изменените Общи условия.

 

2.3.4. В случай, че в срок от 6 месеца от последния опит за достъп до системата на уебсайта FlexyFit.bg осъществен след приемане на измененията в Общите условия Потребителят не изрази съгласие с измененията, АСАНА ФИТ ЕООД има право да изтрие потребителското име и парола на Потребителя от системата на уебсайта FlexyFit.bg.

 

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 

3.1. Регистрираният потребител има право на достъп до услугите на уебсайта FlexyFit.bg и/или приложението FlexyFit и неговата пълна функционалност.

 

3.2. Регистрацията на Потребителя позволява достъп до стрийминг услугата по т.1.1 от Общите условия, 24 часа в денонощието, 365 дни в годината, като за всеки 24-часов период (започващ в 00:00ч. на всяко денонощие и приключващ в 23:59ч. на същото денонощие) потребителят има права на общо 150 минути достъп до съдържанието на услугата. АСАНА ФИТ ЕООД има право да предава на Потребителя рекламни съобщения под формата на статични изображения, видео-клипове и/или звукозаписи с рекламно съдържание, по начин, определен от АСАНА ФИТ ЕООД, но без същите да прекъсват видеозаписа и/или да звучат едновременно с видеозаписа, до който Потребителя осъществява достъп чрез стрийминг услугата по т.1.1 от Общите условия. Съдържанието на рекламните съобщения се определя от АСАНА ФИТ ЕООД.

 

3.3. Потребителят може да се откаже от регистрацията си в уебсайта и приложението по всяко време. В случай на прекратяване на регистрацията заплатените абонаментни такси (включително за текущия и/или бъдещи едномесечни периоди) не се възстановяват. Регистрацията може да бъде спряна едностранно от АСАНА ФИТ ЕООД преди изтичането на неговия срок, в случая визиран в т.2.3.3. Регистрацията може да бъде прекратена едностранно от АСАНА ФИТ ЕООД преди изтичането на неговия срок, в случай на нарушение на Общите условия от страна на Потребителя, както и в случая визиран в т.2.3.4. В случай на спиране или прекратяване на регистрацията от страна на АСАНА ФИТ ЕООД заплатените от Потребителя абонаментни такси (включително за текущия и/или бъдещи едномесечни периоди) не се възстановяват.

 

3.4. Всеки потребител има право да използва предоставения със стрийминг услугата по т.1.1 от Общите условия достъп само и единствено с цел възпроизвеждане (гледане) на видеозаписите, до които е предоставен достъпа. Потребителят няма право да използва видеозаписите, до които е предоставен достъпа по никакъв друг начин, включително, но не само няма право да ги записва и съхранява върху материален носител, предава и/или препредава (независимо от начина), излъчва по безжичен път, изпълнява публично и др.

 

3.5. При използването на уебсайта flexyfit.bg и/или мобилното приложение FlexyFit (включително, но не само при попълване на потребителски профили, публикуване на коментари и т.н.) Потребителят няма право да качва (upload), предоставя и/или споделя (share) (посредством хипервръзки) информация и/или каквото и да е друго съдържание, което:

– нарушава права върху интелектуална собственост на трети лица (включително, но не само авторски и/или сродни права, права върху търговски марки, промишлени дизайни и др.);

– съдържа зловреден компютърен код – компютърни вируси, spyware, adware, или всякакъв друг код, блокиращ, увреждащ или възпрепятстващ трайно или временно функционирането на уебсайта и/или мобилното приложение компютърната/ите система/и, на които то или базата му данни се съхраняват и/или мрежата и/или мобилните устройства на останалите потребители;

– съдържа информация, която може да бъде възприета като такава, съставляваща заплаха или имаща порнографски, клеветнически, расистки, антисемитски, ксенофобски или нецензурен характер, насаждаща и/или насърчаваща омраза свързана с религия, раса, пол, сексуални предпочитания, етническа принадлежност, насърчаваща и/или подтикваща към насилие, фанатизъм, извършване на престъпления или нарушаване на закона по друг начин, самоубийство и/или противоречаща по друг начин на обществения ред и добрите нрави;

– съдържа адреси или интернет връзки, които прехвърлят към външен сайт, чието съдържание нарушава закона;

– нарушава българското и Европейското законодателство и/или правата на трети страни по какъвто и да е начин.

 

3.6. Потребителят следва да информира незабавно АСАНА ФИТ ЕООД за всички случаи, при които у същия възникнат съмнения, че предоставена от друг потребител информация попада в някоя от хипотезите на т.3.5., както и при всеки случай на съмнение, че даден потребител използва услугата и/или функционалността на уебсайта и/или мобилното приложение в противоречие с настоящите Общи условия.

 

4.1. АСАНА ФИТ ЕООД се задължава да полага дължимата грижа за осигуряване на достъп до стрийминг услугата по т.1.1 от Общите условия и останалите функции на уебсайта и мобилното приложение.

 

4.2. АСАНА ФИТ ЕООД се задължава да отстранява всички възникнали технически проблеми, възпрепятстващи ползването на стрийминг услугата по т.1.1 от Общите условия и/или останалите функции на уебсайта и/или мобилното приложение от страна на Потребителя във възможно най-кратки срокове.

 

4.3. В случай, че ползването на стрийминг услугата по т.1.1 от Общите условия е възпрепятствано за период по-дълъг от 48 часа, срокът на всички действащи към момента на възникването на техническия проблем акаунти автоматично се удължава със срок, равен на периода, в който достъпът до услугата е бил невъзможен, считано от момента на възникване на техническата неизправност до нейното отстраняване.

 

4.4. АСАНА ФИТ ЕООД не носи никаква отговорност за качена, предоставена и/или споделена (посредством хипервръзки) информация и/или каквото и да е друго съдържание от страна на потребителите, включително и за причинени на трети лица вреди, във връзка с такова съдържание. АСАНА ФИТ ЕООД не носи никаква отговорност и за претърпени от Потребителя и/или трети лица вреди, в т.ч. увреждания на здравето, контузии или смърт, вследствие на използването на стрийминг услугата и следването на съветите, публикувани на сайта и/или съдържащи се във видеозаписите.

 

 

4.5. В случай, че Потребител качи, предостави и/или сподели (посредством хипервръзки) информация и/или каквото и да е друго съдържание, което противоречи на настоящите Общи условия, в т.ч. на т. 3.5., и/или използва стрийминг услугата по т.1.1 от Общите условия в нарушение на настоящите Общи условия, АСАНА ФИТ ЕООД има право:

4.6.1. Да премахне (изцяло или частично) потребителското съдържание;

4.6.2. Да прекрати изцяло регистрацията на потребител.

 

4.7. В случай на прилагане на разпоредбите на т.4.6.2. абонаментните такси заплатени от потребителя не подлежат на възстановяване.

 

  1. Потребителят носи пълна отговорност за вреди, причинени на АСАНА ФИТ ЕООД и/или на трети лица, които са резултат от използване на стрийминг услугата по т.1.1 от Общите условия и/или останалите функции на уебсайта и/или мобилното приложение в нарушение на настоящите Общи условия.

 

 

  1. ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

6.1. Всички авторски и сродни права върху произведенията, респективно изпълненията, до чиито видеозаписи се предоставя достъп чрез стрийминг услугата по т.1.1 от Общите условия, върху самите видеозаписи, до които се предоставя достъп, както и върху всички материали, достъпни на уебсайта и/или приложението и които представляват обект на авторски права, принадлежат на съответните им носители и са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП).

 

6.2. Всяко използване на произведенията, изпълненията, предмет на видеозаписите,  самите видеозаписи, или други произведения, до които се предоставя достъп чрез стрийминг услугата по т.1.1 от Общите условия и/или уебсайта, и/или мобилното приложение, което е извършено в нарушение на Общите условия, представлява нарушение на правата на носителите на авторски и сродни права върху тях и може да доведе до ангажирането на гражданска, административно-наказателна и/или наказателна отговорност на нарушителите в съответствие с българското законодателство.

 

 

  1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

7.1. Предоставените от Потребителя данни при попълване на регистрационната форма по т.2.2.1., респективно по т.3.4.1. се събират и обработват от АСАНА ФИТ ЕООД съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 

7.2. С попълването на регистрационната форма по т.2.2.1., Потребителят дава своето изрично съгласие предоставените от него лични данни да се използват и обработват от страна на АСАНА ФИТ ЕООД за целите на предоставянето на стрийминг услугата по т.1.1 от Общите условия и останалите функции на уебсайта и мобилното приложение, и декларира, че е запознат с Политиката на поверителност на личните данни при ползване на уебсайта на АСАНА ФИТ – Flexyfit.bg и включената в него платформа FlexyFit и мобилното приложение FlexyFit.

 

7.3. С попълването на регистрационната форма по т.2.2.1, Потребителят дава своето изрично съгласие да получава непоискани търговски съобщения от страна на АСАНА ФИТ ЕООД, освен ако изрично не се откаже от това с маркиране на съответното поле в регистрационната форма.

 

7.4. Потребителят има право да възрази срещу последващо получаване на непоискани търговски съобщения от страна на АСАНА ФИТ ЕООД посредством изпращането на съобщение за това на посочен в непоисканото съобщение е-mail адрес.

 

 

  1. АБОНАМЕНТНИ ТАКСИ. ПЛАЩАНЕ

 

8.1. Абонаментната такса за регистрация, респективно поддържане на регистрация в уебсайта, респективно мобилното приложение е в размер на 15 лв. (с включен ДДС) на месец.

 

8.2. Абонаментната такса се заплаща от потребителите по някой от следните начини:

8.2.1. Чрез платформата за цифрова дистрибуция на мобилни приложения Apple App Store

8.2.2. Чрез платформата за цифрова дистрибуция на мобилни приложения Google Play

 

8.3. АСАНА ФИТ ЕООД има право да предлага на потребителите отстъпки при заплащане на абонаментни такси за повече от един едномесечен период.

 

8.4. АСАНА ФИТ ЕООД има право да променя размера на абонаментната такса по всяко време. В случай на промяна на размера абонаментната такса всички активирани към момента на промяната регистрации остават активни до края на заплатения период, без потребителите да доплащат разликата в абонаментната такса (в случай, че размерът ѝ е бил увеличен), респективно без АСАНА ФИТ ЕООД да дължи връщане на разликата в абонаментната такса (в случай, че размерът ѝ е бил намален).

 

 

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

  1. Всички уведомления по тези Общи условия следва да стават писмено чрез електронна поща на посочените от АСАНА ФИТ ЕООД в уебсайта и/или приложението електронни адреси за кореспонденция с нея, респективно – на адресите на електронната поща, посочени от Потребителя при регистрацията му.

 

  1. Всички спорове, произтичащи от изпълнението на или във връзка с тези Общи условя ще се уреждат чрез преговори между страните, а в случай, че страните не могат да достигнат до съгласие, спорът ще бъде отнесен за решаване от компетентния български съд.

 

  1. За неуредените в настоящите Общи условия случаи се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.